Polityka prywatności

Państwa prywatność oraz poufność danych osobowych są dla nas ważne. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo danych oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa stworzona została niniejsza polityka prywatności, w której znajdą Państwo niezbędne informacje, w tym szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

Dla ujednolicenia znaczenia niektórych terminów i bardziej czytelnej edycji tekstu, zwroty i wyrażenia poniżej podane mają następujące znaczenie w niniejszej Polityce.
Administrator – oznacza podmiot prowadzący Serwis, tj. Żar – Kar ABC Nowych Wnętrz Robert Karkuzewicz, ul. Siedzibna 39, 03-317 Warszawa, a jednocześnie oznacza administratora danych osobowych, a więc podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W razie chęci kontaktu z Administratorem, możliwy jest on poprzez e‑mail: zar-kar@zar-kar.com.pl lub na powyższy adres korespondencyjny.
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.zar-kar.com.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
Współadministratorzy  –  co najmniej dwóch administratorów danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO), którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1. BEZPIECZEŃSTWO

1.1. Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stosuje odpowiednie środki techniczne, które mają na celu zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych pozyskanych przez Serwis oraz przesyłanych przez formularze kontaktowe dostępne na stronie, w tym bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po dwóch elementach — ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
1.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeśli nie korzystają Państwo z formularzy kontaktowych lub w inny sposób nie przekazują nam Państwo informacji, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Szczegółowe informacje dotyczące celów i podstaw przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

KORZYSTANIE Z SERWISU
2.1. Dane osobowe Użytkowników, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnie działających technologii, przetwarzane są przez Administratora:
a) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 
2.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (programie służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zgromadzone tak dane są wykorzystywane przede wszystkim do celów administrowania Serwisem. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem. 

KONTAKT
2.3. W Serwisie zapewniono możliwość umówienia się na wycenę / kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego. Skorzystanie z niego wymaga podania Danych osobowych, co jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

2.4. Dane osobowe są przetwarzane:
a) by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe oraz dotyczące wyceny. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

3.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, a także ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
3.2. Niezależnie od zasad ochrony danych osobowych wskazanych powyżej, Administrator informuje, że zgodnie z regułami funkcjonowania portalu Facebook, Współadministratorem danych osobowych użytkowników pozostaje właściciel tych portali, tj. Meta Platforms Ireland Limited. W tym zakresie, wyciąg uzgodnień Współadministratorów dotyczących przetwarzania danych na cele statystyczne, jest dostępny tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
3.3. Należy pamiętać, że pomimo współodpowiedzialności ze strony operatora portalu społecznościowego, Administrator nie ma pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez ten portal. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki firmy dostawcy. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Meta: https://www.facebook.com/about/privacy/

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
4.2. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.
4.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
4.4. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie zgody, jej wycofanie przez Użytkownika nie ma wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarzania danych na tej podstawie.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem (zar-kar@zar-kar.com.pl) W zakresie plików cookies, które wymagają zgody, jej wycofanie możliwe jest poprzez funkcjonalność oferowaną w Serwisie.
5.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). 

6. ODBIORCY DANYCH

6.1. W związku z realizacją usług, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną (m. in. hosting, obsługa IT), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), kancelariom prawnym oraz podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, a także powiązanym z Administratorem.
6.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

7.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator co do zasady nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.
7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) zawarcie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania Danych osobowych;
b) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
c) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
d) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

8. PROFILOWANIE

Nie będą wobec Państwa podejmowane decyzje operające się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

9. PLIKI COOKIES

9.1. Serwis korzysta z plików cookies.
9.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
9.3. Informacje zbierane przez pliki cookies, co do zasady nie stanowią Danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre spośród tych informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Do tego typu informacji stosuje się postanowienia Polityki Prywatności dotyczące danych osobowych, a podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenie statystyk/analiz. W niektórych przypadkach, w szczególności, jeśli wymaga tego dany dostawca plików cookie (podmiot trzeci), podstawą przetwarzania danych osobowych może być także dobrowolna zgoda Użytkownika. Dostawcy plików cookie (podmioty trzecie) w pewnych przypadkach mogą działać jako administratorzy Państwa danych osobowych.
9.4. W Serwisie Administratora wykorzystywane są następujące rodzaje pliki cookies:
a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, kiedy Użytkownik jej usunie;
c) techniczne – pliki niezbędne dla funkcjonowania Serwisu, używane w celu zagwarantowania jego prawidłowego działania i bezpiecznego działania;
d) marketingowe – służące do tego, aby wiadomości reklamowe (dotyczące produktów / usług) były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji Użytkownika. Pozwalają one również na prowadzenie kampanii reklamowych. Przykładowe narzędzia wykorzystujące ten typ plików cookies – Meta Pixel, Google Ads itp.
e) analityczne i funkcjonalne – pliki umożliwiające m.in. optymalizację korzystania z Serwisu; w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; a także na tworzenie statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć.
9.5. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich, w tym m. in.:

Google Analytics
Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji, aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.
9.6. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, jeśli jednak wolą Państwo zmienić ustawienia, przeglądarka powinna zapewniać taką możliwość, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone pliki cookies.
9.7. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki, m. in. przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
9.8. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:
a) Google Chrome – kliknij tutaj
b) Safari – kliknij tutaj
c) Microsoft Edge – kliknij tutaj
d) Internet Explorer – kliknij tutaj
e) Mozilla Firefox – kliknij tutaj
f) Opera – kliknij tutaj
9.9. W przypadku problemów ze znalezieniem sposobu na wyłączenie plików cookie należy sprawdzić funkcję „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak obsługuje się w niej pliki cookie. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie zostaną wyłączone w przeglądarce, ustawienia te będą miały zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, a nie tylko do tej.
9.10. Ponieważ niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre funkcje lub usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisów